На 04.08.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-6601-С01, между "БУЛ-БЕЛ"
ЕООД и Министерство на икономиката, по процедура “Подкрепа на микро и малки
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
за изпълнението на проект на дружеството ни.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с
последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване
на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните
места.

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500‬ лв. европейско и 1500 лв. национално
съфинансиране.